Saturday, December 9, 2023
HomeStickerகனடாவில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்பு - புலம்பெயரவுள்ளோருக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ஷ்டம்

கனடாவில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்பு – புலம்பெயரவுள்ளோருக்கு காத்திருக்கும் அதிர்ஷ்டம்

கனடா தற்போது 2022-ஆம் ஆண்டில் 430,000-க்கும் அதிகமான நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களை (PR) அழைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் நுழைவு மூலம் கனடா PR (நிரந்தர வதிவிடதிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், இப்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது.

கனடாவில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வேலைகள் காலியாக உள்ளன. கனடாவில் அதிக வேலை வாய்ப்பு விகிதம், குறைந்த வேலையின்மை விகிதத்துடன் இணைந்து, தற்போது பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வாய்ப்பைக் கொண்டுவருகிறது.

கனடா தற்போது 2022-ஆம் ஆண்டில் 430,000-க்கும் அதிகமான நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களை அழைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த இலக்கு 2024-ஆம் ஆண்டில் 450,000-ஆக உயரும் என்று CIC செய்தி அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த மாதம், மற்றொரு அறிக்கை , சில மாநிலங்களில் வேலை காலியிடங்கள் மிக உயர்ந்த நிலையை எட்டியதாகக் கூறியது.

கட்டுமானத் துறையில் வேலை காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை ஏப்ரல் மாதத்தில் 89,900 என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியது, இது மார்ச் மாதத்தில் இருந்து 5.4% மற்றும் கடந்த ஏப்ரலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 45% அதிகரித்துள்ளது.

தொழில்முறை, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவைகளில் வேலை காலியிடங்களும் சாதனை அளவை எட்டியுள்ளன.

போக்குவரத்து மற்றும் கிடங்கு; நிதி மற்றும் காப்பீடு, பொழுதுபோக்கு மற்றும் பொழுதுபோக்கு; மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஆகிய துறைகளிலும் காலி பணியிடங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

கல்விச் சேவைத் துறையில் வேலைவாய்ப்பு முந்தைய மாதத்தை விட ஏப்ரல் மாதத்தில் 9,700 அதிகரித்துள்ளது.

தங்குமிடம் மற்றும் உணவு சேவைகள் துறையில் வேலைவாய்ப்பு பெப்ரவரி மாதத்திலிருந்து 10%க்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது.

RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

 1. Быстро возводимые здания: экономический доход в каждой детали!
  В современной сфере, где часы – финансовые ресурсы, быстровозводимые здания стали настоящим выходом для коммерции. Эти современные объекты сочетают в себе надежность, финансовую эффективность и мгновенную сборку, что придает им способность лучшим выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Ускоренная установка: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и экспресс-сооружения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это преимущественно важно в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать монетизацию.
  2. Финансовая эффективность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это превосходное решение для коммерческих инициатив. Они обладают быстроту монтажа, эффективное использование ресурсов и твердость, что сделало их первоклассным вариантом для фирм, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих инициатив!

 2. Скоро возводимые здания: коммерческий результат в каждом блоке!
  В современной сфере, где моменты – финансы, сооружения с быстрым монтажем стали истинным спасением для экономической сферы. Эти новаторские строения комбинируют в себе солидную надежность, эффективное расходование средств и скорость монтажа, что дает им возможность наилучшим вариантом для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство быстровозводимых зданий под ключ цена[/url]
  1. Срочное строительство: Моменты – наиважнейший аспект в финансовой сфере, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно востребовано в условиях, когда важно быстро начать вести бизнес и начать получать доход.
  2. Финансовая выгода: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто приходит вниз, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]scholding.ru[/url]
  В заключение, скоростроительные сооружения – это лучшее решение для бизнес-проектов. Они сочетают в себе быстроту возведения, эффективное использование ресурсов и устойчивость, что обуславливает их отличным выбором для фирм, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и получать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашей будущей задачи!

 3. Скоро возводимые здания: бизнес-польза в каждом кирпиче!
  В современном обществе, где время имеет значение, экспресс-конструкции стали настоящим спасением для бизнеса. Эти прогрессивные сооружения сочетают в себе твердость, финансовую выгоду и быстроту установки, что дает им возможность оптимальным решением для разных коммерческих начинаний.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Стоимость постройки быстровозводимого здания[/url]
  1. Быстрое возведение: Часы – ключевой момент в коммерческой деятельности, и объекты быстрого монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно выгодно в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия средств: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто остается меньше, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это позволяет сократить затраты и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это превосходное решение для бизнес-проектов. Они объединяют в себе молниеносную установку, бюджетность и повышенную надежность, что дает им возможность оптимальным решением для предпринимательских начинаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите возможность сократить затраты и время, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих инициатив!

 4. Быстромонтажные здания: экономический доход в каждом строительном блоке!
  В сегодняшнем обществе, где секунды – доллары, сооружения с быстрым монтажем стали решением, спасающим для коммерции. Эти новейшие строения включают в себя надежность, экономичное использование ресурсов и мгновенную сборку, что придает им способность первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство каркасных зданий из металлоконструкций[/url]
  1. Скорость строительства: Минуты – основной фактор в коммерции, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в вариантах, когда важно быстро начать вести бизнес и начать зарабатывать.
  2. Финансовая экономия: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, цена скоростроительных зданий часто остается меньше, по сопоставлению с традиционными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения – это идеальное решение для коммерческих инициатив. Они обладают быстроту возведения, экономию средств и надежность, что дает им возможность наилучшим вариантом для предпринимательских начинаний, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать доход. Не упустите возможность сэкономить время и средства, идеальные сооружения быстрого монтажа для ваших будущих проектов!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments